Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 98. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine 144/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 22. između riječi „i“ i „zbora“ dodaje se riječ „mjesnog“.

Članak 2.

U članku 23. stavku 2. riječ „polovina“ zamjenjuje se riječju „većina“.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Ako je raspisivanje referenduma zatražila najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela, gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o prijedlogu, te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga, većinom glasova svih članova.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača sa područja Grada Pakraca, predstavničko tijelo dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača sa područja Grada Pakraca.
Referendum za opoziv raspisuje predstavničko tijelo.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije isteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora niti ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini održavanja redovnih izbora za gradonačelnika.“

Članak 4.

Članak 25. briše se.

Članak 5.

U članku 30. st. 1. poslije riječi: „od“ dodaje se riječ: „mjesnih“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje predstavničko tijelo.“
Stavak 3. mijenja se i glasi: „Predstavničko tijelo dužno je razmotriti prijedlog građana u roku od 3 mjeseca, ako ga je potpisom podržalo najmanje 10% upisanih birača.
Stavak 4. briše se.

Članak 6.

Članci 31. i 32. brišu se.

Članak 7.

U članku 37. stavku 1. riječi „i prvog i drugog“ zamjenjuju se riječima: „i do dva (2)“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Ako predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju jedan iz redova većine, jedan iz redova oporbe.“

Članak 8.

U članku 39. stavku 1. riječ „jedanaest (11)“ zamjenjuje se rječju „petnaest (15).
U stavku 2. riječ „tri“ zamjenjuje se rječju „dva“.
U stavku 4. riječ „jedanaest (11)“ zamjenjuje se rječju „petnaest (15)“.

Članak 9.

U članku 41. alineji 1. poslije zareza dodaju se riječi: „danom dostave pisane ostavke sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.“
Alineja 2. mijenja se i glasi: „ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,“.
Dodaje se st. 2. koji glasi: „ Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a državljanin je države članice Europske unije, mandat ne prestaje,“
Iza stavka 2. dodaje se st. 3. koji glasi: „Vijećnik može staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela, a mirovanje mandata ne može trajati manje od šest (6) mjeseci.

Članak 10.

U članku 43. st. 1. dodaje se alineja 9. koja glasi:
„- izvršiti uvid u registar birača.“

b

U članku 51. st. 3. alineja 5. mijenja se i glasi: „- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i ostale imovine Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i ostale imovine Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,“
U članku 51. st. 3. dodaje se alineja koja glasi: „- imenuje i razrješuje predstavnike Grada Pakraca u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije određeno drugačije.“

Članak 12.

U članku 51. alineja 1. mijenja se i glasi:
„- gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi gradski propis. U roku od 8 dana od donošenja tog akt, gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi akta i zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke u zadanom roku, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. Predstojnik će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke gradonačelnika.“

Članak 13.

Članak 55. stavak 1. mijenja se i glasi: „Sukladno odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, gradonačelnik ima i zamjenika koji je pripadnik srpske nacionalne manjine.“
Stavak 2. se briše.

Članak 14.

U članku 58. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi: „ danom dostave pisane ostavke, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,“.
Alineja 3. mijenja se i glasi: „danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od mjesec dana,“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Ako gradonačelniku mandat prestane prije isteka roka od dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od osam (8) dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
Stavak 3. se briše.

Članak 15.

Članak 78. mijenja se i glasi: „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani, njihove organizacije, udruženja građana, gradonačelnik i Gradsko vijeće.“

Članak 16.

Članak 83. stavak 1. mijenja se i glasi: „Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.“

Članak 17.

U članku 85. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „većinom glasova svih članova.“

Članak 18.

U članku 108. dodaje se st. 2. koji glasi: „Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose Gradsko vijeće i gradonačelnik svatko u svom djelokrugu, obavljaju središnja tijela državne uprave, svako u sojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 19.

Članak 116. mijenja se i glasi: „Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), uskladiti će se sa ovim Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca u zakonom propisanom roku.
Stavak 2. briše se.

Članak 20.

Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Pakraca.

Članak 21.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, osim čl. 8. i 11. koji stupaju na snagu stupanjem na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/1
URBROJ: 2162-04/03-13-1
U Pakracu, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.