>

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine,  donijelo je

 

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U članku 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 6/06 i 2/07) dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Odobrenje iz članka 5. i iz stavka 2. ovog članka, neće se izdati tražitelju, ako ima nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.“

 

Članak 2.

                Ostale odredbe Odluke o komunalnom redu  Grada Pakraca ostaju neizmijenjene.

 

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Klasa: 363-01/13-01/10

Urbroj: 2162-06/01-13-1

U Pakracu, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.