Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 05/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune

Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

I

            Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune  Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac KLASA:

602-02/11-01/01, URBROJ: 2162/06-11-92, od 10. studenog 2011. godine.

II

            Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

            Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/11-01/08

URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 20. prosinca 2011.g.