Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini mijenja se i glasi:

„U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):
– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

331.990,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na
području grada Pakraca (tokom godine)
58.000,00kn POZ 455
– uklanjanje ruševina

35.000,00kn POZ 454 50.000,00 kn POZ 462
I. 2 – redovito održavanje zelenih površina

po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

141.000,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

295.990,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

89.500,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

33.200,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 984.680,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova
(kupovina i sadnja novih sadnica)
30.000,00 kn POZ 438
– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

22.500,00 kn POZ 439

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 52.500,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta 40.000,00kn POZ 440

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi
150.000,00 kn POZ 442
Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

120.000,00 kn dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 443

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).
26.000,00 kn dio POZ 443
(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON
33.200,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)
67.500,00 kn dio POZ 443

sanacija nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine
41.500,00 kn dio POZ 443

– izdaci za zimsku službu u 2011. godini
nabavka soli i agregata za posipanje 40.000,00kn POZ 441

rad strojeva 150.000,00kn POZ 445

– Izrada natpisnih ploča ulica i kućnih brojeva
45.000,00kn POZ446

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 713.200,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

IV – Održavanje groblja
Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 459

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

15.000,00kn POZ 444

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 21.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu 500.000,00 kn POZ 447

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete
(obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)
75.000,00 kn POZ 448

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 575.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

41.000,00 kn POZ 456

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 41.000,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
KLASA: 363-01/11-01/61
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 20. prosinac 2011. godine