Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu.
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. g. iz točke l. sastavni je dio ovog zaključka i neće biti posebno objavljivan.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 400-04/12-01/7

URBROJ: 2162-05/01-11-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.