Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
  2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka je njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-04/12-01/3

URBROJ: 2162-01/01-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.