Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu.
  2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/9

URBROJ: 2162-02/1-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.