Pravilnik o dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 24. rujna 2012. godine, donosi

PRAVILNIK O DOPUNAMA

PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

 

 

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11 i 3/12) dodaje se treći stavak koji glasi:

„Izuzetno od odredbi st. 2. ovog članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena. Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“  te na oglasnoj ploči Grada Pakraca, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-01/12-01/2

URBROJ: 2162-04/01-12-02

U Pakracu, 24. rujna 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.