Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 22.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012, donijelo je

ODLUKU

O SOCIJALNOJ SKRBI

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad Pakrac te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca sukladno proračunskim mogućnostima za tekuću godinu, a raspoređuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za svaku godinu.

II. KORISNICI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima i osobama koje imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca najmanje godinu dana, izuzev žena žrtava obiteljskog nasilja, a iznimno na preporuku i u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb i kraće.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 4.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 2 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od uvjeta: socijalni uvjet i/ili uvjet prihoda.

Socijalni uvjet

Članak 6.

Socijalni uvjet korisnik socijalne skrbi ispunjava ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava:

 • pravo na pomoć za uzdržavanje,
 • pravo na pomoć i njegu u kući,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja sa ili bez djece.

Uvjet prihoda

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi određena ovom Odlukom može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju  sredstava za uzdržavanje (mjesečne prihode), a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način i to u visini, za:

 1. samca; 800,00 kuna
 2. obitelj;
 • dvočlana 1.200,00 kuna,
 • tročlana 1.500,00 kuna,

svakog slijedećeg člana kućanstva dodatnih 300,00 kuna.

Članak 8.

Prihodima u smislu članka 8. smatra se iznos prosječnog  prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Članak 9.

Prednost u dodjeli pomoći, uz pretpostavku zadovoljenja istih uvjeta, ovom Odlukom daje se:

 1. obiteljima s troje i više djece,
 2. osobama s invaliditetom,
 3. osobama starijim od 65 godina,
 4. samohranim roditeljima.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

 1. NOVČANE POMOĆI:

– pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

– pomoć za nabavu školskih udžbenika,

– pravo na stipendiranje studenata prve godine studija,

– jednokratne pomoći –  za socijalne intervencije.

 1. POMOĆI U NARAVI:

– pravo na obiteljski paket;

– pravo na dječje ljetovanje;

– pravo na prehranu u pučkoj kuhinji;

– pravo na prehranu u školskoj kuhinji,

– pravo na sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte,

– pravo na podmirenje pogrebnih troškova.

Članak 11.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove Odluke, ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Korisnik u tekućoj godini može ostvariti prava iz socijalne skrbi do maksimalnih iznosa u visini:

 1. samac do 1.000,00 kuna,
 2. dvočlana obitelj do 1.500,00 kuna
 3. tročlana obitelj do 1.700,00 kuna

za svakog daljnjeg punoljetnog člana iznos se povećava za 200,00, a za maloljetno dijete za 500,00 kuna.

Iznimno, odlukom gradonačelnika, može se obitelji u tijeku kalendarske godine dodijeliti veći iznos potpora, odnosno pomoći, u posebno složenim socijalnim, odnosno životnim uvjetima.

 1. NOVČANE POMOĆI 

 1.1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 12.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, komunalne i slivne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata za grijanje, vode i odvodnje te odvoza smeća.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim čl. 50. Zakona o socijalnoj skrbi .

Samci ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u dijelu najamnine, odobrava se tako da Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, nastavno: ured, djelomično ili u cijelosti, uplati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma, sukladno ugovoru o najmu koji najmodavac dostavlja nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 14.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva uredu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, uredu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (dokaz o stambenom statusu, dokaz o ukupnom prihodu članova kućanstva, potvrde o vlasništvu, odnosno po potrebi i druge dokaze).

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnik može ostvariti tri puta godišnje pri čemu vremenski razmak od primitka prethodnog  rješenja kojim je ostvario pravo na pomoć, do novog zahtjeva,  mora biti veći od tri mjeseca.

Članak 15.

Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, jednom  godišnje se osigurava novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva po Odluci Požeško slavonske županije.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva uredu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.

Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev, uredu dostaviti izjavu da se grije na drva.

Novčani iznos pomoći za podmirenje troškova ogrijeva ne podliježe godišnjem obračunu na temelju odredbi članka 11. ove Odluke.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza smeća utvrđuje se u punom iznosu.

Pravo za podmirenje troškova električne energije odobrava se korisniku mjesečno kako slijedi:

 • samac do 50,00 kn,
 • dvočlanoj obitelji do 60,00 kn,
 • tročlanoj obitelji do 70,00 kn,

odnosno za svakog daljnjeg člana po 10,00 kn više.

Pravo na podmirenje troškova plina/vode/odvodnje/ utvrđuje se korisniku mjesečno kako slijedi:

 • samac do 40,00 kn,
 • dvočlana obitelj do 60,00 kn,
 • tročlana obitelj do 90,00 kn,

odnosno za svakog daljnjeg člana po 20,00 kn više.

1.2. POMOĆ ZA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Članak 17.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju jednom godišnje učenici osnovne škole iz obitelji koja je, sukladno Odluci, korisnik prava na pomoć za stanovanje.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju i učenici iz stavka 1. ovog članka, članovi obitelji korisnika prava na opskrbninu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika može se ostvariti samo po jednoj pravnoj osnovi iz stavka 1. ovog članka i ne može se ostvariti ako je ona već ostvarena preko ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, ministarstva nadležnog za branitelje ili neke druge ustanove, organizacije.

Članak 18.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uredu koji će, sukladno svojoj evidenciji i sukladno evidenciji ureda nadležnog za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, utvrditi pravo na pomoć.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti potvrdu škole o upisu učenika u odgovarajući razred tekuće školske godine, odnosno po potrebi i druge dokaze.

Članak 19.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika isplaćuje se u novčanom  iznosu dobavljaču, odnosno pružateljima usluga.

Visina pomoći iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se sukladno podacima o cijenama udžbenika.

1.3. PRAVO NA STIPENDIRANJE STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA

Članak 20.

Na temelju zahtjeva po javnom pozivu Grada Pakraca za stipendiranje,  student koji ispunjava jedan od uvjeta iz ove Odluke može ostvariti pravo da za vrijeme studiranja prve godine redovnog studija koristiti stipendiju tijekom 10 mjeseci akademske godine.

Postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka propisan je Odlukom o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  broj 07/07, 05/08 i 05/09).

Novčani iznos pomoći za podmirenje troškova stipendiranja ne podliježe godišnjem obračunu na temelju odredbi članka 12. ove Odluke.

1.4. JEDNOKRATNE POMOĆI

1.4.1. Pomoć za socijalne intervencije

Članak 21.

Jednokratna pomoć za socijalne intervencije odobrava se temeljem zamolbe samca ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti  nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe kao što je školovanje djeteta, bolest, smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke neophodne odjeće i obuće i slično.

Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu  u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena odobrenom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena jednom godišnje i to u najvišem iznosu od 3.000,00 kuna.

Za troškove invalidskih pomagala iznimno se može odobriti i veći iznos, odnosno razlika iznosa koji ne pokriva zdravstveno osiguranje i to na način da se pomoć isplaćuje na račun dobavljača, pružatelja usluge.

Žene žrtve obiteljskog nasilja sa ili bez djece prioritetno ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć.

Gradonačelnik posebnom odlukom može odobriti veće iznose jednokratnih pomoći na do najviše 7.000,00 kn godišnje.

O dodijeljenim jednokratnim pomoćima za socijalne intervencije, kako ureda tako i gradonačelnika, vodi se evidencija, a podaci se dostavljaju Centru za socijalnu skrb (popis korisnika i iznosi odobrenih pomoći te svrha) dva puta godišnje.

2. POMOĆI U NARAVI

2.1. PRAVO NA OBITELJSKI PAKET

Članak 22.

Pravo na obiteljski paket, koji sadrži osnove namirnice, sredstva za čišćenje i sredstva za održavanje osobne higijene, korisnik ostvaruje podnošenjem zahtjeva uredu koji rješenjem utvrđuje količinu i dinamiku dodjele sukladno broju članova kućanstva kod ugovorenog dobavljača.

2.2. PRAVO NA DJEČJE LJETOVANJE

Članak 23.

Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca školskog uzrasta do završetka osnovne škole.

Na ljetovanje se upućuju prvenstveno  djeca iz obitelji slabijega imovinskog stanja, djeca branitelja iz Domovinskog rata,  djeca s teškoćama u razvoju, djeca s invaliditetom, djeca sa zdravstvenim tegobama pri čemu učenici uzornog ponašanja i s boljim ocjenama imaju prednost.

Na ostvarivanje prava na besplatno ljetovanje utječe:

– socijalno-imovinski status obitelji;

– zdravstveni status djeteta;

– broj djece u obitelji;

– uspjeh i ponašanje u školi.

Prednost pri utvrđivanju prava na besplatno ljetovanje imaju djeca čija je obitelj korisnik prava iz socijalne skrbi Grada Pakraca.

Članak 24.

Pravo na besplatno ljetovanje djece utvrđuje tročlano povjerenstvo koje čine predstavnici Osnovne škole braće Radića Pakrac, Gradsko društvo Crvenog križa i Grada Pakraca, na preporuku škole i uz pisani pristanak roditelja.

2.3. PRAVO NA PREHRANU U PUČKOJ KUHINJI

Članak 25.

Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom  pripremom i podjelom jednog dnevnog obroka, ručka u Gradskom društvu HCK Pakrac.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnici mogu ostvariti po osobnom zahtjevu, ili po službenoj dužnosti, a po obavijesti (zahtjevom)  ustanove ili mjesnog odbora na rok od godine dana, ukoliko su socijalni uvjeti nepromijenjeni.

Članak 26.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnici gube ukoliko nisu koristili najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se ponovno ostvariti nakon proteka roka od mjesec dana od prestanka korištenja prava.

Korisnici prava na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu istodobno biti korisnici prava na pomoć u obiteljskim paketima.

2.4 PRAVO NA PREHRANU U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Članak 27.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji u OŠ braće Radića Pakrac ostvaruje učenik za tekuću školsku godinu ako je:

– član obitelji koja ispunjava socijalni ili uvjet prihoda,

– dijete majke žrtve obiteljskog nasilja

– dijete smješteno u udomiteljsku obitelj.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji pokreće se zahtjevom ravnatelja/ice Škole na preporuku učitelja, odnosno razrednika tijekom prvog mjeseca školske godine.

Rješenjem o ostvarenom pravu ured utvrđuje korisnike za razdoblje školske godine, a usluga se plaća po ispostavljenom računu od strane OŠ braće Radića Pakrac.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji pokreće se i zahtjevom roditelja, staratelja ili udomitelja tijekom tekuće godine ukoliko ostvare jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Ako tijekom školske godine dođe do izmjena korisnika, škola je dužna o tome izvijestiti Grad.

2.5. PRAVO NA SUFINANCIRANJE UČENIČKE POKAZNE VOZNE KARTE

Članak 28.

Pravo na sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Pakraca koji svakodnevno pohađaju nastavu u drugom mjestu, odnosno putuju vlakom ili autobusom, a čiji su ukupni mjesečni prihodi članova kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.

Korisnike prava,  na njihov zahtjev, utvrđuje ured, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (potvrde porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, dokaza o visini mirovine iz inozemnog osiguranja, dokaza o ostvarenom pravu na pomoć za uzdržavanje, dokaza o postojanju invaliditeta, dokaza o urednoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje, identifikacijske isprave, potvrde o redovitom školovanju, odnosno po potrebi i drugih dokaza).

Gradonačelnik odlukom određuje iznose, postotke sufinanciranja,  pokazne vozne karte  svake godine u rujnu za slijedeću proračunsku godinu.

2.6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području Grada, a koju nema tko sahraniti, nema zakonskog ili ugovorenog obveznika uzdržavanja ili nasljednike za pokretnine/ nekretnine vrijednosti veće od 50.000,00 kuna ili je osoba nepoznata.

Pomoć iz stavka 1. ovog  članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća do maksimalnog iznosa od 4.000,00 kuna.

IV. POSTUPAK I NADZOR

Članak 30.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, ako Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti nadležnom uredu dokaze i isprave propisane ovom Odlukom.

Ured će na oglasnoj ploči i web stranici gradske uprave istaknuti popis ili pregled odgovarajućih dokaza, odnosno isprava, potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Odlučujuće činjenice ili okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinačnih prava socijalne skrbi mogu se ispitati očevidom kod podnositelja zahtjeva odnosno korisnika ili na drugi način.

Članak 31.

Korisnik je dužan nadležnom uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U slučaju da su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinoga prava iz ove Odluke, donijet će se novo rješenje, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja gradonačelnik.

Ured je obvezan, najmanje jednom godišnje, preispitati postojanje uvjeta za korištenje pomoći iz ove Odluke za sve korisnike.

Ured odlučuje, i po službenoj dužnosti, o prestanku prava na pomoći iz ove odluke, ako utvrdi da su prestali uvjeti za njihovo ostvarivanje.

Članak 33.

Ured je dužan na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju korisnika o ostvarivanju prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, te dostavljati izvješća nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno po potrebi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

V. NAKNADA ŠTETE I KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Korisnik koji je ostvario neko pravo socijalne skrbi propisano ovom odlukom dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili morao znati da su neistiniti odnosno netočni, ili na drugi protupravan način, ostvario pravo koje mu ne pripada;

– ostvario pravo zbog toga što on, odnosno njegov skrbnik, nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili morao znati.

Članak 35.

Korisnik prava socijalne skrbi iz ove odluke koji je dao neistinite podatke na temelju kojih je ostvario pravo po ovoj Odluci dužan je vratiti neosnovano primljene pomoći socijalne skrbi koje je stekao na temelju ove Odluke te gubi pravo na pomoć po svim osnovama iz ove odluke na rok od jedne godine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Korisniku socijalne skrbi na temelju odredbi ove Odluke osigurava se tajnost i zaštita svih osobnih podataka, uključujući i onih koji se odnose na provođenje postupka po ovoj Odluci i ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Iznimno, pravo na tajnost podataka ne odnosi se na slučajeve propisane zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu.

Članak 37.

U slučaju nedostatka sredstava u Proračuna Grada Pakraca za ispunjenje svih predviđenih prava na pomoć na temelju ove Odluke, uvažavajući prioritete korisnika iz članka 9. ove Odluke, određuju se prioriteti podmirenja troškova za pomoć, kako slijedi:

 1. troškovi stanovanja,
 2. stipendiranje studenata prve godine studija,
 3. prehrana u školskoj kuhinji,
 4. prehrana u pučkoj kuhinji,
 5. sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte,

dok se druga prava ograničavaju ili ne ostvaruju.

O provedbi mjere iz stavka 1. ovog članka odluku donosi gradonačelnik te se ista objavljuje na gradskoj web stranici, a zahtjevi koji su u tijeku rješavaju se sukladno ovom članku.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07 i 05/09) .

Članak 39.

U roku od 10 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke, ured će objaviti listu potrebnih dokaza za ostvarivanje pojedinog prava na pomoć, te obrasce zahtjeva za korisnike.

Ured vrši objavu putem oglasne ploče i na gradskoj web stranici.

Članak 40.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Pakraca, a stupa na snagu osmog dana nakon objave.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 550-01/12-01/16

URBROJ: 2162-04/05-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.