Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU

O IZJMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U HOTELU „PAKRAC“ PAKRAC

 

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/08 i 2A/12) u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke određuje se kako slijedi:

  • za prvu godinu zakupa nema zakupnine,
  • za drugu godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
  • za treću godinu zakupa 3.000,00 kn mjesečno,
  • od četvrte godine do isteka zakupa 5.000,00 kn mjesečno.“

Članak 2.

                U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u hotelu „Pakrac“ mogu se prebijati do punog iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.“

Članak 3.

                U članku 18. briše se točka 2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 372-01/12-01/07

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.