Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) članak 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Nadležno upravno tijelo iz st. 3. ovoga članka je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.“

Članak 2.

U članku 5. st. 1. mijenja se i glasi:

„Grad Pakrac će na temelju pozivnog natječaja odabrati dva sudska vještaka s popisa stalnih sudskih vještaka; skupina: graditeljstvo, arhitektura i geodezija, specijalnost: graditeljstvo i procjene nekretnina. Odabrani sudski vještaci će utvrđivati tržišnu, odnosno početnu cijenu nekretnina, a izabrati će se na rok od četiri godine.“

Članak 3.

Dodaje se glava IIa. ZAMJENA NEKRETNINA te članak 11a. koji glasi:

„Članak 11a.

Nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, kad nadležno tijelo koje raspolaže nekretninama ocijeni da je takav način raspolaganja u interesu Grada Pakraca.

Odluku o zamjeni nekretnina donosi nadležno tijelo ovisno o vrijednosti nekretnine; dok ugovor o zamjeni nekretnina u ime Grada Pakraca zaključuje gradonačelnik Grada Pakraca samostalno, odnosno temeljem ovlaštenja Gradskog vijeća Grada Pakraca, ovisno o vrijednosti nekretnine.

Prije donošenja odluke nadležnog tijela o zamjeni odabrani ovlašteni sudski vještak obavit će procjenu nekretnina koje se zamjenjuju na odgovarajući način, kao kod prodaje nekretnina.“

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/10) ostaju na snazi i dalje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/12-01/10

URBROJ: 2162-04/06-12-1

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.