Odluka o istupanju Grada Pakraca iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09) i članka 11. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU

O ISTUPANJU GRADA PAKRACA IZ ČLANSTVA U UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac istupa iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Sve obveze proizišle iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, Grad Pakrac će podmiriti do 31. listopada 2012. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/6

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.