Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/11 i 1/12) u točki 1. „Potrebno stručno znanje :“alineja 1. iza riječi „pravne“ dodaje se tekst: „ekonomske ili druge odgovarajuće društvene“.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

 

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-05/11-01/03

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 20. lipnja 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.