Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i Plan rada Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2011. godinu, te Plan rada za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.
  2. Izvješće i Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2162-04/1-12-02

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.