Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
  2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/12-01/01

URBROJ: 2162-04/01-12-05

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.