Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

 

I

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, koje je Školski odbor donio dana 9. svibnja 2012. godine.

II

Izmjene i dopune Statuta  iz točke l. nalaze se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.