Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

Na temelju odredbi članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  („Narodne novine“ br. 116/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

 

Članak 1.

            U Pravilniku o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/05) u članku 6., alineji 11. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata“ („Narodne novine“ br. 35/94), zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 2.

            Članak 35. mijenja se i glasi:

            „Održavanje vatrogasnih aparata u ispravnom i funkcionalnom stanju obavlja se kroz redovni i periodični servis“.

Članak 3.

            Članak 36. mijenja se i glasi:

            „Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik, odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

            Redovnim pregledom utvrđuje se:

  • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
  • opće stanje vatrogasnog aparata,
  • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
  • i druge radnje propisane u uputi proizvođača“.

Članak 4.

            Članak 39. mijenja se i glasi:

            „Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata“.

Članak 5.

            U članku 40. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata („Narodne novine“ br. 35/94) zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ (Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 6.

            Članak 43. mijenja se i glasi:

            „Kontrolno ispitivanje obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 7.

            U članku 52. broj „93“ zamjenjuje se brojem „112“.

Članak 8.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/07

URBROJ: 2162-05/06-12-01

Pakrac, 05. lipnja 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.