Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Članak 1.

            Na javnim površinama Grada Pakraca maloljetnim osobama zabranjeno je konzumiranje, nošenje i posjedovanje alkoholni pića.

Članak 2.

            Maloljetniku koji postupi suprotno odredbi članka 1. ove Odluke, izdati će se usmeno ili pisano upozorenje sukladno članku 245. stavku 6. Prekršajnog zakona.

            O izdavanju pisanog upozorenja obavijestiti će se roditelji maloljetnika ili skrbnik, te nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

            Ukoliko stariji maloljetnik (od 16 do 18 godina) koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna.

            Ukoliko mlađi maloljetnik (od 14 do 16 godina) u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju pokrenut će se prekršajni postupak i prema maloljetnom počinitelju će se primijeniti odgovarajuća odgojna mjera.

Članak 4.

            Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici, koji prema počiniteljima mogu poduzimati sve mjere i radnje propisane posebnim zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i Prekršajnim zakonom.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 210-01/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.