Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

Temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine  92/10 ), čl. 12. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine  broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11  ), čl. 25. st. 2. Pravilnika  o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03 ) i  čl. 36. Statuta Grada Pakraca  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA SUHE TRAVE, KOROVA , RASLINJA I BILJNIH OTPADAKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, trasama elektroenergetskih vodova i trasama cestovnih i željezničkih prometnica,te na javnim površinama i okućnicama u naseljima kod spaljivanja suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka nakon žetve ili berbe žitarica i uljarica , u slučajevima kada bi propuštanje tih  mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama , nasadima , vinogradima , voćnjacima , mladim šumama , drenažnim izljevima , nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima , ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa  stvaranjem dimne zavjese.

Članak 2.

      Prava , obveze i odgovornosti utvrđene ovom odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta , pravne i fizičke osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom prostoru i poljoprivrednim površinama.

Članak 3.

    Spaljivanje suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontroliranih izgaranjem , dok se vatra u potpunosti  ne ugasi , a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života  ljudi i imovine vatrom i štetnim emisijama dima .

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

Poljoprivredni i drugi otpaci mogu se spaljivati u periodu od 01.rujna do 1. svibnja u vremenu od 7,00 do 16,00 sati pod slijedećim uvjetima:

  1. da se prije spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na način da se izoru tri brazde kako bi se onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na neki drugi adekvatan način
  2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova dužan je osigurati stalnu nazočnost punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara i priručnog alata za gašenje.
  3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),
  4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova,
  5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve
  6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnoj situaciji a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,

Članak 5.

Svako spaljivanje poljoprivrednog otpada obavezno se prijavljuje nadležnom DVD-u koji izdaje odgovarajuću potvrdu o prijavi spaljivanja kao dozvolu za spaljivanje.

Članak 6.

Pravne osobe koje održavaju i čiste vegetaciju kanala , trasa elektroenergetskih vodova i trasa cestovnih i željezničkih prometnica loženjem vatre i spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja, te pravne osobe vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje uništavaju biljne otpatke nakon žetve ili berbe mogu ložiti vatru  i spaljivati biljne otpatke na mjestima i sigurnim udaljenostima i uz uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava usjeve , nasade, vinograde, voćnjake te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak. 7.

Fizičke osobe vlasnici i neposredni korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu obavljati uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem nakon žetve ili berbe, te spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja i loženje otvorene vatre na javnim površinama i okućnicama na sigurnim udaljenostima i uvažavajući  uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre , izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava susjedne ratarske kulture, nasade , vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak 8.

Potvrda ( dozvola) za spaljivanja na otvorenom mora sadržavati:

– podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje spaljivanja i uništavanja biljnog otpada prema ovoj Odluci,

– podatke o mjestu i vremenu spaljivanja,

– naziv i veličinu površine spaljivanja,

– broj osoba koje će obavljati spaljivanje,

– preventivne mjere zaštite od požara koje će se poduzimati za loženje vatre, spaljivanje i kontrolu spaljivanja,

– popis sredstava i opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru  (metlanice, motorne pile  lopate, naprtnjače, kante za vodu i sl.),

– osobne podatke izvršitelja spaljivanja i kontrole izgaranja vatre,

– kratke upute kojih se osoba koja  obavlja spaljivanje mora pridržavati da ne dođe do nekontroliranog širenja požara.

Članak 9.

   Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivane dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela , polijevanjem vodom i primjenom sredstava za gašenje požara, dok se vatra ne ugasi u potpunosti a potom napustiti mjesto paljenja.

   III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke obavlja inspekcija za zaštitu od požara Policijske uprave  Požeško-slavonske županije.

U nadzoru  sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe ili djelatnici vatrogasnih postrojbi te komunalni redar a smislu dojave o nastalom požaru, šteti ili povredi odredbi ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu  osoba koje su povredu propisanih mjera izvršile.

 IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

      Globom u iznosu 5.000,00  do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje za vrijeme sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane  repice prije završetka žetve, skupljanje prostirke i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve i 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica-drćžavnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva)

– te u trasama elektroenergetskih vodova

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje noću i po vjetrovitom vremenu (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ( članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako su osobe koje su vršile spaljivanje  napustile mjesto paljenja   prije nego što je vatra ugašena u potpunosti (članak 9.),

– za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u iznosu od 500.00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak  12.

     Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj  fizička osoba ako obavlja spaljivanje i loženje vatre:

– na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),

– u trasama elektroenergetskih vodova,

– na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve  (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu (članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako napusti mjesto loženja vatre i spaljivanja  biljnih otpadaka prije nego što je vatra potpuno ugašena ( članak 9.)

 V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  13.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  Službenom glasniku  Grada Pakraca.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/08

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik:  Zoran Krejči, v.r.