Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

 

 Članak 1.

            U članku 8. i 20. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/08) brojka =10.000,00 zamjenjuje se brojkom =5.000,00.

Članak 2.

            U člancima 26., 27. i 28. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana računajući od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 372-01/12-01/07

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.