Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08, 48/10) , Odluke USRH („Narodne novine“, br.74/11) i članka 36. Statuta Grada  Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br 4/09), Gradsko Vijeće Grada Pakraca , na 17. sjednici održanoj  dana  05. lipnja 2012.godine , donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) u članku 1.  stavak  2. i 3. briše se i dodaje se novi stavak koji glasi:

„Djelatnost organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca obavljati će Vlastiti pogon Grada Pakraca (nastavno:Vlastiti pogon) u ime i za račun Grada Pakraca.“

Članak 2.

Članak 4. briše se i zamjenjuje novima člancima  koji glase:

Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom .

Izvanulična javna parkirališta mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.

Članak 3.

Člank 5. briše se i zamjenjuje novim člancima  koji glase:

Javna parkirališta na kojima se vršiti naplata parkiranja na području grada Pakraca svrstavaju se u dvije parkirališne zone:

  • parkirališta 1. zone – ulica Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana Jelačića od kućnog broj 1 do kućnog broja 18, Braće Radića, Bolnička od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 16 te Trg 76. bataljuna;
  • parkirališta 2. zone – Ulica  svibnja, Kralja Tomislava, Obala kralja Petra  Krešimira IV, Trg dr.  Ivana Šretera.

Obavezu naplate parkiranja i zone naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca mogu se uvesti ili ukinuti i mimo navedenih u prethodnoj stavci posebnom odlukom Gradonačelnika.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. tekst iza riječi „je“ briše se i zamjenjuje novim koji glasi:

„neograničeno.“

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi „istaknuti“ dodaje se :

u roku od  petnaest (15) minuta od parkiranja vozila“

Članak 6.

U članku 16. stavak 2. briše se i dodaju se novi članci koji glase:

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade  najduže dva sata tijekom jednog dana .

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 1 sat tijekom jednog dana.

Članak 7.

Članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, hitne pomoći te vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima s naplatom i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ove odluke.

Članak 8.

U članku 20.  rečenica iza riječi „stakla“ briše se dodaje se novi stavak koji glasi:

Godišnja, odnosno mjesečna  karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećoj godini, odnosno mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi „ izdati za“ dodaje se „1. i “

U stavku 2. tekst iza riječi „izdanom za“ mijenja se novim koji glasi:

1. ili 2. zonu naplate parkiranja može biti vremenski neograničeno parkiran u zoni za koju mu je izdana mjesečna ili godišnja karta.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar parkirališne zone u kojoj se naplaćuje parkiranje mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta (povlaštena parkirališna karta).

Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može koristiti i vlasnik nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se naplaćuje parkiranje, ako ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca.

Povlaštena parkirališna karta izdaje se i vrijedi za zonu u kojoj osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima prebivalište ili boravište, vlasništvo nekretnine odnosno sjedište ili koristi poslovni prostor na tom području.

Izgled i sadržaj i cijene povlaštene parkirališne karte određuje Gradonačelnik Grada Pakraca na prijedlog gradskoga  tijela nadležnog za promet.

Povlaštena parkirališna karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećem mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaje se novi članci koji glase:

– Članak 24.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

– ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:

– je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje što, dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,

– ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova ,

– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:

– važećom prometnom dozvolom;

– preslikom radne knjižice;

– potvrdom o korištenju službenog vozila ,

– osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.

Povlaštena parkirališna karta izdana prema stavku 4. ovoga članka plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu plaća osoba iz stavka 1. ovoga članka.

– Članak 25.

U osobito opravdanim slučajevima povlaštena parkirališna karta može se izdati na zahtjev humanitarne udruge, zdravstvene ustanove, fizičke osobe koje ima teško bolesnog člana obitelji i tijela javne vlasti.

O opravdanosti zahtjeva odlučuje gradonačelnik Grada  Pakraca.

Pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovog članka može istodobno biti izdano najviše 5 povlaštenih parkirališnih karata.

– Članak 26.

Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun Grada Pakraca i preuzima se na blagajni Grada Pakraca.

Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

Članak  12.

Članak 24. postaje članak 27.

Članak 13.

Članak 25. postaje članak 28. mijenja se iza riječi „Odluke“ i glasi:

obavljaju stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela grada Pakraca, svaka iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

Članak 26. postaje članak 29. i dodaje mu se novi stavak koji glasi:

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 5/09) u dijelovima suprotnim s ovom Odlukom.

Članak 15.

Članak 27. postaje članak 30.

Članak 16.

Ostale odredbe u u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) ostaju neizmjenjene.

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/12-01/31

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac,  05.06.2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.