>

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“NN“, broj 76/07,  38/09, 55/10 i 90/11) članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09)  Gradonačelnik Grada Pakraca dana 16. travnja  2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

 

I.

Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca) i prihvaća Izvješće o javnoj raspravi te pribavljena mišljenja sukladno člancima 94.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji .

II.

Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca uputit će se, po pribavljenoj suglasnosti Župana, Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/10-01/02

URBROJ: 2162-06/01-12-100

Pakrac, 12.04.2012. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.