>

Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Pakraca za 2011. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Sluţbeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, odrţanoj 5. lipnja 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Ĉ A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Sluţbenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/12-01/01
URBROJ: 2162-04/01-12-05
U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.