Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 23. prosinca 2011. godine, donosi

P R A V I L N I K
o radnom vremenu i uredovnim danima
u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Pakraca (Jedinstveni upravni odjel), te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.

Članak 2.
U Gradsko upravi Grada Pakraca radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka i to ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom po osam (8) sati dnevno, utorkom devet (9) sati, a petkom sedam (7) sati.
Dnevno radno vrijeme u tijelima Gradske uprave je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati, osim utorka kad radno vrijeme traje od 7:00 do 16:00 sati, te petka kad radno vrijeme traje od 7:00 do 14:00 sati.

Članak 3.
Rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Pakraca raspoređuje se kako slijedi:
– ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak od 8:00 do 10:30 sati i 13:00 do 14:30,
– utorak od 12:00 do 16:00 sati.

Članak 4.
Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana, te se koristi u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

Članak 5.
Iznimno od odredbe članka 3. rad sa strankama za komunalnog redara određuje se za dane utorak od 14:00 do 16:00 sati i četvrtak u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.
Na radno vrijeme Vlastitog pogona Grada Pakraca primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ na oglasnoj ploči Grada Pakraca, te na gradskoj web stranici www.pakrac.hr., a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 023-01/11-01/05
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 23. prosinca 2011. godine