Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2012. godini

Na temelju članka 14. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine„ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na  svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011.  godine donosi:

O  D  L  U  K  U

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2012. godini

Članak 1.

            Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Grada Pakraca u 2012. godini.

Članak 2.

            Plan mreže rezultat je postojećeg stanja i potreba za obuhvatom djece u predškolskim ustanovama na području Grada Pakraca u 2012. godini.

Članak 3.

            Plan mreže dječjih vrtića sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

            Ova Odluka i  Plan  mreže  dječjih  vrtića  na  području Grada Pakraca ne  sprječava  osnivanje  dječjih vrtića  od  strane  drugih zakonom  ovlaštenih osnivača.

Članak 5.

            Plan  mreže  dječjih vrtića dostavlja se Požeško – slavonskoj županiji radi  utvrđivanja   i usklađivanja Plana mreže predškolskih ustanova  za  područje Požeško – slavonske županije i izrade Mjera za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/11-01/3

URBROJ: 2162-06/07-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

PAKRAC, 20. prosinca  2011.