Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 3. stavka 15. Zakona o Komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.26/03, 82/04 , 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09 , 153/05, 49/11, 84/11 i 90/11),te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/2009), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011.  godine ,  donosi

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način korištenja , organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca .

            Djelatnost organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca obavlja se kao komunalna djelatnost u smislu odredbi članka 1. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

            Djelatnost iz stavka 2. ovog članka obavljati će Vlastiti pogon Grada Pakraca (nastavno:Vlastiti pogon) u ime i za račun Grada Pakraca.

Članak 2.

Javna parkirališta mogu biti ulična i izvanulična, te otvorenog i zatvorenog tipa.  Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće zatvoriti fizičkim preprekama.

Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Članak 3.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa. Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati istaknute oznake: oznaku zone, vrijeme naplate parkiranja, cijenu i dopušteno vrijeme parkiranja. Javna parkirališta, prema posebnoj odluci gradonačelnika Grada Pakraca  mogu biti stalna i privremena.

Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja zabranjeno je parkiranje kamp prikolica, kamiona i autobusa.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik i oznaka zone, vrijeme naplate, trajanje parkiranja i horizontalna signalizacija), obveza je Grada Pakraca.

Grad Pakrac  je dužan održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja .

Članak 4.

Vertikalne oznake zona moraju biti istaknute brojčano i bojom. Oznaka parkirališta na kojima se vrši naplata razvrstana su po zonama i označena bojom i to:
– parkiralište 1. zone – plava boja,

– parkiralište 2. zone – žuta boja.

Članak 5.

Sva javna parkirališta sa naplatom parkiranja se nalaze u Pakracu kako slijedi:

– parkirališta 1. zone su u ulicama Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana Jelačića od kućnog broj 1 do kućnog broja 18, Braće Radića, Bolnička od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 16 te Trg 76. bataljuna, minimalnog kapaciteta 140 parkirališnih mjesta,

– parkirališta 2. zone su u ulicama 30. svibnja, Kralja Tomislava, Obala kralja Petra Krešimira IV te Trg dr. Ivana Šretera, minimalnog kapaciteta 120 parkirališnih mjesta.

II  OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA

Članak 6.

Ulaskom na javno parkiralište sa naplatom parkiranja korisnik parkirališta – vlasnik ili vozač vozila prihvaća uvjete naplate i nadzora parkiranja propisane ovom Odlukom.

Članak 7.

Za parkiranje na javnim parkiralištima  sa naplatom parkiranja plaća se naknada radnim danom od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 13 sati.

Članak 8.

Vrijeme parkiranja na parkiralištima na kojima se vrši naplata je ograničeno i traje:
– 60 minuta na parkiralištu 1. zone,

– 120 minuta na parkiralištu 2. zone.

            Svaki započeti sat parkiranja računa se kao puni sat.

Članak 9.

Za naplatu parkiranja koristi se dnevna ili satna parkirna karta.

Parkirna karta izdaje se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja parkirališta izdaje se satna karta.

Na parkirnoj karti su oznake – ime Grada Pakraca,  serijski broj te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec, vrijeme korištenja parkirališta i cijena.

Izgled i veličinu parkirne karte određuje gradonačelnik Grada Pakraca . Prodaju parkirnih karata Grad Pakrac može organizirati putem svog osoblja, stalnih i ugovornih prodajnih mjesta, automata za prodaju parkirnih karata te putem mobitela slanjem SMS poruke.

Članak 10.

Cijenu parkiranja određuje gradonačelnik Grada Pakraca .

Članak 11.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je parkirati svoje vozilo u skladu sa oznakama horizontalne signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje ovlašteni djelatnik Vlastitog pogona, ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju.

Isticanjem parkirne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu, ako parkirna karta nije istaknuta; vozač, odnosno vlasnik vozila zaključuje s Gradom Pakracom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, a ne uključuje čuvanje i odgovornost za oštećenje i krađu vozila.

Članak 12.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte i vrijeme zadržavanja) nadziru ovlašteni djelatnici Vlastitog pogona.

Ovlašteni djelatnici Vlastitog pogona mogu koristiti odgovarajuću opremu koja im omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje dnevne parkirne karte , u skladu s odredbama općih uvjeta korištenja parkirališta propisanim ovom Odlukom.

Članak 13.

Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz čl. 9. ove Odluke, smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je ovlaštena osoba Vlastitog pogona stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz stavka 1. ovog  članka dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove   te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ukoliko korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 3. ovog članka u danim rokovima, Grad Pakrac će pokrenuti postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelima.

Članak 14.

            Vlastiti pogon  se ovlašćuje da u slučaju  prekoračenja vremena parkiranja dužem od dva sata može izvršiti blokiranje vozila posebnim napravama. Cijenu blokiranja vozila, premještanja blokiranih vozila kao i ostalih nepropisno parkiranih vozila na javnim parkiralištima sa naplatom parkiranja određuje gradonačelnik Grada Pakraca .

Članak 15.

Korisnikom parkirališta  smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama MUP-a, a prema registarskoj oznaci vozila.

Članak 16.

Za parkiranje vozila invalidnih osoba potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta u svakoj parkirališnoj zoni iz članka 5. ove Odluke.

Vozila sa međunarodnom oznakom za invalidne osobe imaju besplatno parkiranje na svim parkirnim mjestima označenim za invalide uz poštivanje vremena parkiranja iz članka 8. ove Odluke.

Članak 17.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne pomoći te vatrogasna vozila uz poštivanje vremena parkiranja iz članka 8. ove Odluke.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe mogu koristiti mjesečne i godišnje  parkirne karte. Gradonačelnik Grada Pakraca određuje cijenu  mjesečne i godišnje parkirne karte.

Godišnju i mjesečnu parkirnu kartu izdaje nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Godišnja i mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Članak 19.

Mjesečna parkirna karta ima obilježje grada – grb, registarski broj vozila za koje se izdaje mjesečna karta, serijski broj, godinu i mjesec karte.

Godišnja parkirna karta ima obilježje grada – grb,  registarski broj vozila za koji se izdaje godišnja karta, serijski broj, te oznaku godine za koju se izdaje.

Članak 20.

Godišnju, odnosno mjesečnu kartu korisnik je dužan istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog stakla. Mjesečna parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana. Godišnja karta važeća je za godinu za koju je izdana.

Članak 21.

Mjesečna i godišnja parkirna karta može se izdati za 2. zonu naplate parkiranja. Vozilo sa godišnjom i mjesečnom parkirnom kartom izdanom za 2. zonu naplate parkiranja može biti vremenski neograničeno parkirano u 2. zoni naplate parkiranja.

Mjesečna i godišnja parkirna karta ne osigurava rezervaciju parkirnog mjesta.

Članak 22.

Grad Pakrac može  izdati rezervaciju i zauzimanje parkirnog mjesta pravnim  i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost. Cijenu rezervacije i zauzimanja parkirnog mjesta određuje gradonačelnik Grada Pakraca

Uvjeti korištenja rezervacije i zauzimanje parkirnog mjesta reguliraju se ugovorom između Grada Pakraca i korisnika parkiranja. Rezervacija i zauzimanje parkirnog mjesta može se izdati za najviše 5% raspoloživih parkirnih mjesta u svakoj zoni iz članka 5. ove Odluke.

Članak 23.

Na zahtjev stanara ili vlasnika stambenih objekata na području 1. i 2.  zone naplate parkiranja koji nemaju mogućnost parkiranja svojih vozila u dvorištu ili na drugom prikladnom mjestu, Grad Pakrac izdaje povlaštenu godišnju kartu za parkiranje.

Povlaštena godišnja karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na parkiralištima Grada Pakraca.

Cijenu povlaštene godišnje karte određuje gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 24.

Naplatu parkiranja i kontrolu obavljat će djelatnici Vlastitog pogona u uočljivim odorama, sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim iskaznicama na kojima je ime Grada Pakraca, grb Grada Pakraca,  fotografija te ime i prezime djelatnika.

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja  Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca .

Stručne i administrativne poslove u svezi provedbe ove Odluke obavljaju  službenici Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.4/07) , Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na temelju koncesije u Gradu Pakracu ( “Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/06) , Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate

parkiranja na području Grada Pakraca ( “Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/07 ) , i Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o dodjeli koncesije (“Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 5/11) .

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRAC

KLASA:340-01/11-01/13

URBROJ: 2162-06/01-11-2

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 20. prosinca 2011 .