Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 10. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica

na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

U Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Pakraca („Službeni glasnik  Grada Pakraca“ br. 05/08) u članku 1. iza riječi „automata“ dodaje se zarez i tekst: „pokretna prodaja“.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b., koji glase:

„Članak 6.a

Pokretnom prodajom smatra se prodaja robe iz posebno prilagođenih vozila.“

„Članak 6.b

Pokretna prodaja robe obavlja se u pravilu na parkiralištima, ugibalištima i proširenjima.

Zabranjena je pokretna prodaja na prometnicama, zelenim površinama, parkovima i spomenicima kulture.

Pokretna prodaja mora se obavljati unutar sredstva pokretne prodaje.

Pokretni prodavač mora biti udaljen od čvrstih trgovačkih objekata najmanje 100 metara.“

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza riječi „kioska“, dodaje se zarez i riječi: „pokretne prodaje“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 330-01/08-01/02

URBROJ: 2162-06/02-11-02

 

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

 

Pakrac, 20. prosinca 2011. godine