Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/10), u članku 14. stavci 1. i 2. se mijenjaju i glase:

„Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/10) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/11-01/3

Urbroj: 2162-05/01-11-01

Predsjednik:Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 20. prosinca 2011. g.