Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Članak 1.

            U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/01, 12/01 i 9/04) u članku 13. riječi „podružnice“ se zamjenjuju riječima „poslovne jedinice“.

Članak 2.

            U članku 13. navedene odluke dodaje se drugi stavak: „Ukoliko obveznik iz članka 12. ove odluke na istoj adresi ima i sjedište i poslovnu jedinicu, utvrđuje mu se obveza poreza na tvrtku ili naziv samo za sjedište.“

Članak 3.

            Drugi stavak članka 13. navedene odluke postaje treći, a treći stavak se briše.

Članak 4.

            Ostale odredbe Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/01, 12/01 i 9/04) ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRAC

KLASA: 410-01/11-01/03

URBROJ: 2162-05/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 20. prosinca 2011. g.