Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, pročišćeni tekst) i dalje), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 15. sjednici, održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

O D L U K U

o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Članak 1.

            U odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05), u članku 2. stavak 1. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

„ – organizacija i naplata parkiranja na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/11-1/4

URBROJ: 2162-06/01-01-11/5

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 20. prosinca 2011.