Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Temeljem članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11 I 90/11) i članka 36 Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09), Gradonačelnik Grada Pakraca donio je 05. prosinca 2011. godine

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUG Pakraca) za javnu raspravu.

II.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUG Pakraca sadrži tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.

III.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUG Pakraca upućuje se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i putem web-stranica Grada Pakraca, Požeško-slavonske županije i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

IV.

Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune PPUG Pakraca trajat će od 19. do 30. prosinca 2011. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 800 – 15 00 sati u prostorijama nositelja izrade Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu djelatnost Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, u Pakracu.

V.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjene i dopune PPUG Pakraca održat će se 21. prosinca 2011. godine u 11 00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, u Pakracu.

VI.

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjene i dopune PPUG Pakraca mogu se dati na slijedeći način:

1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalnu djelatnost Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, najkasnije do 30. prosinca 2011. godine, ili na javnom izlaganju.

2. Građani i udruge:
– upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 21. prosinca 2011. godine,
– davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu djelatnost Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, najkasnije do 30. prosinca 2011. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Izmjene i dopune PPUG Pakraca, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VII.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu djelatnost Grada Pakraca kao Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUG Pakraca.

VIII.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ .

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/11-01/02
URBROJ:2162-07/01-11-66

Pakrac, 5. prosinca 2011. godine

Gradonačlenik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.