Rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11-nastavno ZSN) postupajući po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

I

Krunoslav Kelemen, diplomirani pravnik, sa 21 godinom radnog staža, od čega 19 u struci, položenim državnim stručnim ispitom, na temelju javnog natječaja imenuje se na službeničko mjesto I. kategorije, potkategorija: Glavni rukovoditelj, Klasifikacijski rang 1. – pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca sa danom 1. prosinca 2011. godine.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Parkaca“.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: UP/I – 112-01/11-01/03
URBROJ: 2162-02/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

U Pakracu, 29. studenog 2011. godine