Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (nastavno: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/11) i drugim propisima.
Vlastiti pogon Grada Pakraca sastavni je dio Jedinstvenog upravnog odjela, a organizaciono se svrstava kao poodsjek u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 4.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik (nastavno: pročelnik).
Unutarnjom organizacionom jedinicom odsjekom odnosno pododsjekom upravlja voditelj.
Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje organizacione jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovora gradonačelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje organizacione jedinice voditelj odgovora pročelniku.
Imenovanje privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u razdoblju od upražnjenog radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu s Odlukom.
U razdoblju odsutnosti pročelnika njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to ovlasti gradonačelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja unutarnje organizacione jedinice ili odsutnosti voditelja unutarnje organizacione jedinice, istom izravno upravlja službenik kojeg zato ovlasti pročelnik, a u slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti istim upravlja direktno pročelnik.
Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, pravilima struke te uputama pročelnika i voditelja unutarnjih organizacionih jedinica i drugih nadređenih službenika.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijem u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 -nastavno Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 7.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.
Pokretanju postupka prijema u službu mora prethoditi pismeno odobrenje gradonačelnika bez obzira na usvojeni plan prijema u službu.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 8.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 9.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik na prijedlog voditelja unutarnje organizacione jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 10.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj odsjeka.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 11.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.
Članak 12.
Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističe se naziv Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
U predvorju sjedišta gradske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.
Članak 13.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem poštanskog sandučića koji je smješten u predvorju sjedišta gradske uprave, putem gradske web stranice, te na građanima drugi dostupan način.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.
Zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ili imaju stručnu spremu nekog drugog usmjerenja, a ne usmjerenja kako je propisano ovim Pravilnikom, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako imaju najmanje deset godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave kojeg je Gradonačelnik donio dana 12. kolovoza 2010. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

U Pakracu, 3. studenog 2011. godine

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO):

Pročelnik JUO: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Glavni rukovoditelj, Razina —, Klasifikacijski rang 1.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad JUO, protokolarni, savjetodavni i stručni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovih zamjenika, te radnih tijela, priprema nacrta općih akta iz svog djelokruga rada, rješavanje u upravnim postupcima u najsloženijim stvarima, prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti JUO, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom JUO kao i poslovima u nadležnosti Grada, poslovi stručnog nadzora, stručna obrada pitanja od šireg društvenog značaja, odgovornost za rad JUO, službenički odnosi djelatnika, stegovni postupci, održavanje poslovnog prostora zgrade gradske uprave, briga o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja JUO, obavlja poslove odnosa s javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom tijelu ili osobi, a u sklopu toga vrši redovito izvješćivanje medija o odlukama Gradonačelnika i radu gradske uprave sukladno naputcima Gradonačelnika, brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Grada najmanje jednom tjedno i brine o kvaliteti i o točnosti objavljenih informacija, koordinacija rada između upravnih tijela, drugi poslovi vezani uz rad JUO, odnosno po nalogu gradonačelnika.

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti:

2. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, vrši poslove tehničke korespondencije za Gradonačelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika, obavlja sve poslove u svezi s radom zamjenika Gradonačelnika koji su izričito određeni od strane Gradonačelnika, izrađuje zaključke sukladno donesenim odlukama Gradonačelnika i skrbi o njihovoj dostavi nadležnim tijelima i njihovoj provedbi, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradonačelnik, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno neko drugo tijelo ili zadužen neki drugi službenik, upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Grada, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća, u suradnji s pročelnikom obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovog zamjenika, članova Gradskog vijeća, rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i uz konzultaciju sa pročelnikom, sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada, prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla, izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora, priprema materijale za Gradonačelnika i sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela, vodi registar odluka Gradonačelnika i propisa i odluka Gradskog vijeća, skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća, vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

Referent za poslove Gradskog vijeća: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —-, Klasifikacijski rang: 11.
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: stručno i administrativni poslovi u svezi djelokruga rada Gradskog vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, suradnja sa medijima i djelimično poslovi glasnogovornika, poslovi prijema akata za JUO, pregledava i signira primljenu poštu i stavlja otisak prijemnog štambilja, zavodi akte u interne dostavne knjige, vodi urudžbeni zapisnik te registar običnog djelovodnika, poslovi izdavanja službenog glasila, vođenje zapisnika na sjednicama Vijeća, donosi rješenja u jednostavnijim stvarima i granicama dobivene ovlasti, drugi poslovi iz oblasti uredskog poslovanja,obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja i pročelnika.

Referent općih poslova: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje poštanskih knjiga i kontrola rad dostavljača, administrativni i drugi poslovi za potrebe predsjednika Vijeća i Gradonačelnika, vođenje personalne evidencije u oblasti rada i radnih odnosa, prijave i odjave na osiguranju, evidencija putnih naloga, prijem stranaka, daktilografski poslovi, poslovi prijepisa i umnožavanja dokumentacije, obavljanje administrativnih poslova za potrebe komisija i povjerenstava, administrativni poslovi u svezi izdavanja službenog glasnika i provođenje postupka javne nabave, poslovi domaćice, brine se oko urednog arhiviranja odloženih predmeta, drugi poslovi iz oblasti uredskog poslovanja, te obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama: (1 izvršitelj)
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: donosi rješenja u upravnim postupcima iz svog djelokruga rada u granicama dobivenih ovlasti, obavlja potrebne pripremne radnje glede rješavanja imovinsko-pravnih poslova s nekretninama, vodi potpunu evidenciju nekretnina po namjeni u vlasništvu Grada, prati i analizira provođenje odredaba zaključenih ugovora (prodaja, zakup, najam), prati usklađenost visine zakupnine, najamnine s normativnim aktima, predlaže promjenu namjene pojedine nekretnine, prati financijske rezultate pojedine nekretnine (prihode i rashode), daje preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine, vodi brigu o osiguranju gradske imovine,obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, podnosi tromjesečna izvješća u svezi upravljanja nekretninama, izrađuje nacrte općih akata u svezi upravljanja nekretninama, priprema natječaje za prodaju, najam ili zakup nekretnina, provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Stručni suradnik za društvene djelatnosti: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. Kategorije, potkategorija: Stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 8.
Potrebno stručno znanje:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili drugog odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrađuje programe rada, surađuje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata te vodi brigu o zadovoljavanju zajedničkih potreba u oblasti prosvjete, kulture, športa, informiranja, tehničke i fizičke kulture, socijalne skrbi, te predškolskog odgoja i naobrazbe, koordinira i usmjerava rad mjesnih odbora, priprema i organizira gradske manifestacije u tim oblastima, donosi rješenja u upravnim postupcima iz svog djelokruga rada u granicama dobivenih ovlasti, obavlja tehničke poslove iz nadležnosti grada u oblastima vatrogastva, protupožarne i civilne zaštite i spašavanja, surađuje i vodi brigu o radu i djelovanju ustanova i institucija te ostalih društvenih organizacija iz navedenih djelatnosti, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Referent za društvene djelatnosti: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: koordinira i usmjerava rad udruga, surađuje s humanitarnim i raznim drugim domaćim i inozemnim organizacijama te izrađuje potrebne programe rada i suradnje, izrađuje nacrte prijedloga financiranja športskih, kulturnih i drugih udruga, sudjeluje u izradi godišnjih i drugih planova udruga i mjesnih odbora te prati njihov rad i realizaciju usvojenih planova i programa, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja i donosi rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, vodi brigu oko organiziranja i provođenja kulturnih i športskih priredbi i manifestacija, pravodobnog informiranja građana o svim događajima na nivou lokalne samouprave, te obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Domar-Portir: (1 izvršitelj):
Radno mjesto IV. kategorije, potkategorija: domar , Razina: 1., Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS, KV strojobravar, električar ili drugi odgovarajući tehnički smjer,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: regulira ulaz i izlaz iz objekata gradske uprave, onemogućava nedozvoljene ulaske i izlaske, evidentira dolazak i odlazak sa rada i za vrijeme rada, telefonski najavljuje i pribavlja od ovlaštenog djelatnika dozvole za ulazak trećih osoba, evidentira ulaske i legitimira (u slučaju da je propisano) osobe, koje dolaze u poslovne prostorije, te samostalno i uz pomoć organa javnog reda uspostavlja red i stara se o istome, poziva vatrogasne i druge službe u slučaju utvrđene potrebe za istima, obavlja poslove zanatskog održavanja instalacija, uređaja, objekata i opreme (na nivou znanja za KV radnika), kao što je zamjena jednostavnijih sklopova, rezervnih dijelova, priključaka, uložaka, vrši preventivni pregled i nadzor nad radom instaliranih jednostavnih sistema, obavlja poslove manjih mehaničkih popravaka (krečenje, ozidavanje, drugi manji popravci), obavlja poslove u svezi nabavke uredskog i drugog materijala, vodi materijalne evidencije, vrši dnevni i preventivni pregled tehničke ispravnosti vozila, brine se za provoremeni odlazak vozila na periodični pregled tehničke ispravnosti, vodi brigu o godišnjoj registraciji vozila, upravlja vozilima, otklanja manje kvarove i nedostatke na vozilu za vrijeme rada (vožnje), vodi propisane evidencije o svom radu i točno vodi radne i putne naloge, obavlja i ostale poslove obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije:

9. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, prati zakone i propise iz oblasti gospodarstva, turizma i poduzetništva, te izrađuje prijedloge svih podzakonskih akata vezanih uz gospodarstvo, turizam i poduzetništvo, a koji su u nadležnosti Grada, potiče poduzetničke aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu grada u svrhu razvoja gospodarstva, te obavlja sve poslove vezane uz realizaciju zona male privrede, izrađuje elaborate za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, proizvodne i uslužne djelatnosti…), s osobitim naglaskom na obrtništvo i malo poduzetništvo, identificira, komunicira i pruža stručnu pomoć poduzetnicima u pronalaženju načina realizacije pojedinog programa, izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za iskorištavanje postojećih potencijala u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu i lovstvu, obavlja poslove vezane uz održivi razvoj, izrada financijskih planova i analiza njihovog izvršavanja, izrada ostalih prijedloga nacrta općih akata u ekonomsko-financijskoj oblasti, nadzire i kontrolira cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje, donosi rješenja u upravnom postupku iz svog djelokruga rada u najsloženijim predmetima, proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja iz djelokruga Odsjeka (izrada elaborata i drugih stručnih materijala), sustavna obrada pitanja od šireg društvenog značaja, ostali poslovi po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

Viši savjetnik za proračun i financije-unutarnji revizor (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. kategorije, potkategorija: Viši savjetnik, Razina:—, Klasifikacijski rang: 4.,
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrada prijedloga nacrta proračuna, rebalansa proračuna, periodičnih obračuna te završnih računa sa obrazloženjem, obavlja proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihov otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja, provjerava primjenu zakona i drugih propisa u obavljanju poslova grada, daje preporuke Gradonačelniku u svrhu postizanje veće učinkovitosti i djelotvornosti rada Grada, obavlja reviziju ispravnosti prijedloga ugovora te poslove revizije provedenih javnih nadmetanja, obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvan proračunskih korisnika, obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih i izvanproračunskih korisnika, obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika, isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije, koje ne smije prenositi na druge osobe ili ustrojstvene jedinice, odgovoran je neposredno i isključivo Gradonačelniku za poslove unutarnje revizije, izvještava Gradonačelnika o uočenim nepravilnosti i prijevarama, dužan je čuvati tajnost podataka i informacija koje su predmet revizija.

Referent za financijsko poslovanje (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: vodi knjigovodstvo proračuna, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obavlja radove za periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vodi glavnu knjigu, vodi evidenciju čekova, mjenica i drugih sredstava plaćanja, vrši mjesečno usaglašavanje analitike sa sintetikom, vrši izradu analiza i financijskih planova, izrađuje sve potrebene financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, sudjeluje u pripremi prednacrte odluka i općih akata iz domena financijskog poslovanja, obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Referent računovodstveno-financijskih poslova: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:

• SSS ekonomskog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: vrši kontrolu računa, novčanih dokumenata i gotovih isplata i dnevnih blagajničkih izvještaja, prati preko analitičkog knjigovodstva i izvještaja FINA-e uplata prispjelih na žiro-račun, priprema dokumentaciju za utuživanje, vrši uplatu i isplatu preko blagajne, sastavlja dnevne blagajničke izvještaje, vrši obračun plaća i naknada te sastavlja potrebne liste i obrasce, vodi analitičke kartice, izrađuje i sastavlja potrebne obrasce i evidencije iz područja plaća i naknada prema FINA-i, fondovima MIO i ZO i dr., podiže knjigovodstvene izvode i uredno ih odlaže, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Viši stručni suradnik za europske integracije i međunarodnu suradnju: (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva vezanih za EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz pretpristupnih i strukturnih fondova iz EU, sa drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima, vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU, vrši suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe Grada, u suradnji sa drugim djelatnicima izrađuje dokumentaciju potrebnu za izradu projekta, prati razvoj projekta od početka do kraja, obavlja poslove info-punkta Grada prema zainteresiranim subjektima, vezano za EU i nacionalne fondove i sredstva koja se na raznim natječajima mogu po tim osnovama dobiti, prema potrebi zamjenjuje Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo u svim segmentima njegovog posla, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo: (2 izvršitelja):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina —, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog, poljoprivrednog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova-zajednički dio: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbu Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, surađuje sa gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izrada određenih prijedloga, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika JUO,
– 1. izvršitelj: vodi poslove lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, vodi brigu o pravovremenom obavljanju dezinsekcije i deratizacije na području Grada, prati održavanje stočnih sajmova i rad tržnica na malo izrađuje prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vodi stručne poslove u svezi kreditiranja i dodjele raznih poticaja u subvencija u poljoprivredi, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi,
– 2. izvršitelj: vodi poslove lokalne samouprave u oblasti ugostiteljstva i trgovine, prati stanje u oblasti zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite, priprema nacrte akata koje donosi gradonačelnik, Gradsko vijeće i Stožer zaštite i spašavanja, te obavlja stručne poslove za isti, prati stanje i pokreće inicijative za usklađivanje planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja sa stvarnim stanjem (ažuriranje planova), vodi stručne poslove u svezi kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva.

15. Referent – poljoprivredni redar: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS poljoprivrednog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: nadzire provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, podnosi prijave protiv počinitelja prekršaja iz odluka kojih provedbu nadzire, prati provođenje gospodarskih programa koji su sastavni dio ugovora o zakupu i prodaji sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada, vodi evidenciju korisnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada, podnosi tromjesečna izvješća iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

16. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist građevinske ili druge odgovarajuće struke tehničkog smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, prati zakonsku regulativu vezanu za područje prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i komunalnog gospodarstva te drugih zakona u dijelovima vezanom uz navedena područja, izrađuje nacrte odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i komunalnog gospodarstva te drugih zakona u dijelovima vezanim uz navedena područja, prati i provodi opće akte iz navedenih djelatnosti, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj i unapređenje stanja u prostoru, donosi rješenja u upravnom postupku u najsloženijim stvarima, surađuje s izvođačima radova i nadzornim inženjerima te vrši obračun i preuzimanje radova iz svoje nadležnosti, vodi potrebne evidencije, pruža stručnu pomoć iz područja svoje nadležnosti u provedbi natječaja za izvođenje radova , vrši stručnu obradu sustavnih i drugih pitanja i problema od šireg društvenog značaja vezanih za područje nadležnosti odsjeka, izrađuje potrebne elaborate, analize i predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim oblastima svog djelovanja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

17. Viši stručni suradnik za graditeljstvo: (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist građevinskog ili arhitektonskog smjera,
• najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja a koji se ne odnose na infrastrukturne građevine, provodi odluke i opće akte iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja a koji se ne odnose na infrastrukturne građevne, poduzima mjere i radnje glede zaštite, sanacije i rekonstrukcija kulturno-spomeničke baštine, nadzire izgradnju kapitalnih objekata visokogradnje u vlasništvu Grada, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju objekata visokogradnje u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, samostalno vodi upravne i druge postupke iz svog djelokruga rada i donosi rješenja, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblastima iz svog djelokruga rada, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

18. Stručni suradnik za infrastrukturu: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: Stručni suradnik, Razina: —-, Klasifikacijski rang: 8.
Potrebno stručno znanje:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili drugog odgovarajuće struke tehničkog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje , energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja, a koji se odnose na infrastrukturne građevine , provodi odluke i opće akte iz područja komunalnog gospodarstva , prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja, a koji se odnose na infrastrukturne građevine,
nadzire provedbu programa kapitalne izgradnje i održavanja infrastrukturnih građevina i surađuje sa sudionicima u gradnji kapitalnih građevina, predlaže i izrađuje programe održavanja infrastrukturnih građevina te nadzire radove nad izvođenjem istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže izmjene i dopune istih, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, samostalno vodi upravne i druge postupke iz svog djelokruga rada i donosi rješenja, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblastima iz svog djelokruga rada, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

19. Referent – komunalni redar: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda donijetih sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnom redu i drugim zakonima i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za komunalno gospodarstvo usvojenim po predstavničkom tijelu Grada Pakraca, u provedbi komunalnog reda obavezan je i ovlašten samostalno voditi postupke sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnom redu i drugim zakonima i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za komunalno gospodarstvo usvojenim po predstavničkom tijelu Grada Pakraca a posebice : poslove nadzora nad provođenjem propisa i drugih akata koji se odnose na održavanje javne čistoće i reda na cestama, ulicama, trgovima, zelenim površinama, parkiralištima, športskim i drugim otvorenim javnim površinama, grobljima, tržnicama, okućnicama, kućnim vežama, održavanje, uređenje i zaštita svih javno prometnih površina, zgrada, ograda, naprava, reklama, transparenata, javnih satova, kao i svih drugih površina, objekata i uređaja koji utiču na uređenost naselja, nadzire korištenje i zauzimanje javnih površina, sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, uređenje i organizaciju gradilišta i odvoz građevinskog otpada i iskopnog materijala, te držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

20. Referent za naplatu gradskih prihoda-radno mjesto III. vrste (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS ekonomskog ili tehničkog smjera,
• 1 godina radnog iskustva,
Opis poslova: obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga rada, prikuplja, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u oblasti naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zakup javnih površina, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu kao i ostalih gradskih pristojbi o čemu sastavlja periodična i godišnja izvješća, obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga rada, vodi potrebne evidencije i očevidnike iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

21. Referent za graditeljstvo: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS geodetskog, građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• 1 godina radnog iskustva,
Opis poslova: obavlja aktivnosti vezane za prikupljanje i ishodovanje dokumentacije potrebne u pripremi i realizaciji projekata iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnih poslova, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti nositelj kojih je Grad Pakrac a iz nadležnosti Odsjeka, vodi potrebne administrativno-tehničke poslove vezane za Odsjek, vodi potrebne evidencije, obavlja poslove u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom, te druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Upravitelj Vlastitog pogona: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, Potkategorija: Rukovoditelj, Razina: 3., Klasifikacijski rang: 10,
Potrebno stručno znanje:
• SSS geodetskog, građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• 4 godina radnog iskustva,
Opis poslova: Rukovodi Vlastitim pogonom u skladu sa zakonom, organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja, predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada, te mjere za njihovu provedbu, podnosi izvješće o rezultatima poslovanja vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i zakonitost rada vlastitog pogona, izvršava odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika, obavlja i druge poslove određene zakonom ili drugim aktom u okviru djelokruga rada. Obavlja i ostale poslove po nalog neposrednog rukovoditelja.

Pomoćni radnik: (5 izvršitelja)
Radno mjesto IV. Kategorije, Potkategorija: Namještenici II. potkategorije, Razina: 2., Klasifikacijski rang: 13,
Potrebno stručno znanje:
• NKV radnik, niža stručna sprema,
Opis poslova: Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina,održava zelene površine i nerazvrstane ceste, obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina,kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj poslova ili Odsjeka, te pročelnik JUO.