OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4
o rokovima za pojedine radnje u svezi
izbora vijeća mjesnih odbora

1. Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, za nedjelju 4. prosinca 2011. godine, a rok za poduzimanje pojedinih izbornih radnji počinje teći od 1. studenog 2011. godine u 00:00 sati.

2. Polazeći od činjenice iz točke l. ove Obvezatne upute, te odgovarajućih odredbi Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, utvrđuje se da se pojedine izborne radnje trebaju obaviti u rokovima kako slijedi:

a) prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, tj. najkasnije do 14. studenog 2011. godine u 24:00 sata,
b) Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, tj. najkasnije do 16. studenog 2011.g. u 24:00 sata,
c) izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24:00 sata prije dana održavanja izbora, tj. do zaključno 2. prosinca 2011. godine u 24:00 sata,
d) zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od 3. prosinca u 0:00 sati do 4. prosinca 2011. godine do 19:00 sati
e) Gradsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta najkasnije osam dana prije početka izbora, tj. do 25. studenog 2011.g. do 24:00,
f) Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore najkasnije pet dana prije održavanja izbora, tj. do 28. studenog 2011.g. do 24:00,
g) glasovanje će se obavljati dana 4. prosinca 2011. godine od 7:00 do 19:00 sati,
h) zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, tj. do 5. prosinca 2011.g. do 7:00 sati,
i) Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sati od zatvaranja birališta, tj. do 5. prosinca 2011.g. do 19:00 sati,
j) Kada Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, odmah će objaviti rezultate izbora za svaki mjesni odbor, sukladno zapisniku o radu biračkih odbora.

3. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine