Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o stjecanju nekretnina besteretnim prijenosom od Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o besteretnom prijenosu nekretnina sklopljenom dana 31. kolovoza 2011. godine između Grada Pakraca i Opće županijske bolnice Pakrac.
2. Ugovor iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/11-01/10
URBROJ: 2162-04/01-11-08

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.