Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi točke 3. stavak 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
– Milan Nakić, na dužnost predsjednika,
– Igor Matek, na dužnost tajnika,
– Damir Colosetti, na dužnost člana,
– Drago Marter, na dužnost člana,
– Josip Bartoluci, na dužnost člana,
– Dalibor Grašar, na dužnost člana.

Mandat izabranih članova Povjerenstva traje 4 godine.
Predsjednik, tajnik i članovi Povjerenstva za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:361-07/11-01/03
UR.BROJ:2162-06/03-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011. godine