Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popise birača

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 34. Zakona o popisima birača (“Narodne novine” br. 19/07), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine donijelo je slijedeće

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za popise birača

I
U Povjerenstvo za popise birača za područje Grada Pakraca imenuju se:

– Miroslav Kolar, za predsjednika,
– Mirko Bičanić, za člana,
– Manuela Marter, za člana
– Davorka Pleša, za zamjenika predsjednika,
– Slobodan Šugić, za zamjenika člana,
– Miladin Jakovljević, za zamjenika člana.

II
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje mandat predsjedniku i članovima Povjerenstva za popise birača imenovanim Rješenjem od 31. svibnja 2007. godine („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 5/07).
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 013-02/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.