Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Bjelovaru

Sukladno odredbi članka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći

P R I J E D L O G
za imenovanje sudaca porotnika za
mladež Županijskog suda u Bjelovaru

I
Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da se za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Bjelovaru imenuju slijedeće osobe:

– Sanja Delač, profesor u Osnovnoj školi braće Radić u Pakracu,
– Antun Barić, profesor u Srednjoj školi Pakrac.

II
Ovaj Prijedlog upućuje se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije radi konačnog usvajanja.

III
Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 711-11/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.