Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakrac, na 14. sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Vlastiti pogon Grada Pakraca sastavni je dio Jedinstvenog upravnog odjela.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada Pakraca, Trg bana Jelačića 18.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, te naziv upravnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske u sredini pečata, oko kojeg je tekst: Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravno odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, te mjesto i datum izrade akta.

Članak 4.
Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.
Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.
Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Vlastiti pogon Grada Pakraca, kao posebna organizaciona jedinica, ustrojava se u obliku pododsjeka u okviru Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti. Na ustroj i djelokrug rada Vlastitog pogona primjenjuju se odredbe ove Odluke, koje nisu u suprotnosti sa odredbama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 1/05), izuzev odredbe članka 3.

III. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. Opći poslovi, poslove za potrebe gradonačelnika, gradskog vijeća, mjesne samouprave i društvenih djelatnosti, javnu nabavu i imovinsko-pravni poslovi:
(Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti)
– poslovi vezani uz rad gradonačelnika,
– poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
– poslovi vezani za rad vijeća mjesnih odbora,
– poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
– poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,
– zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
– analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave,
– upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima – spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
– tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
– upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska služba, briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu isl.),
– razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
– zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
– poslovi vezani uz evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravni poslovi,
– provedba postupka javne nabave uz suradnju sa drugim odsjecima,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
– poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
– poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštita potrošača.
– ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,
– vođenje poslova osiguranja imovine,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.
U okviru pododsjeka Vlastiti pogon, obavljaju se u poslovi koji se odnose na: održavanja javnih površina na području Grada Pakraca, a naročito: čišćenje prometnica u naselju, održavanje zelenih površina, održavanje uređaja za odvodnju oborinskih voda, održavanje fontana, nabava urbane opreme i sadnog materijala, izvršavanje jednostavnih građevinskih radova, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno općim aktima vijeća i gradonačelnika.

2. Poslove vođenja financijskog, materijalnog poslovanja i unutarnje revizije:
(Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije)
– poslovi pripreme i praćenja izvršenja proračuna Grada,
– poslovi vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
– izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
– izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
– nadzor proračunskih korisnika,
– izrada nacrta proračuna i ostalih općih akata vezanih uz donošenje proračuna i njegovo izvršenje,
– izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
– utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
– materijalno poslovanje Grada,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,
– poslovi prisilne naplate poreza koji su prihod proračuna Grada,
– poslovi prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
– poslovi unutarnje revizije,
– provedba gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,
– izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti na području Grada,
– poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma,
– poslovi vezani uz neposredno učešće Grada vezani za korištenje europskih i drugih fondova,
– potpora drugim odsjecima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
– poslovi vezani uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, ruralni turizam i razvoj,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

3. Poslove komunalnog gospodarstva:
(Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti )
– funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
– vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
– utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,
– provođenje komunalnog reda,
– uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
– investicijsko održavanje imovine Grada,
– koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste,
– kupališta, i dr.),
– poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
– geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
– poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
– poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
– poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
– poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je to propisano relevantnim propisima.

Članak 12.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.
Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku Grada Pakrac za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire Gradonačelnik Grada.
Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik može davati smjernice, upute i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom, do donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donijet će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave koji je gradonačelnika Grada Pakraca donio dana 12. kolovoza 2010. godine, KLASA: 023-05/10-01/01, URBROJ: 2162-04/01-10-01.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, a rješenje o imenovanju i rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Službena uporaba naziva Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 1. ove Odluke započinje nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik uredili
prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine