Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Na temelju odredbi članka 3. stavak 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Prihvaća se Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.

Članak 2.
Prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca potpisati Sporazum o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 4.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/7
URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25.listopada 2011.