Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada  2011. godine donosi

 

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. Radno mjesto Koeficijent
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,40
2. Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti 2,90
3. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,70
4. Stručni suradnik za društvene djelatnosti 1,81
5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,30
6. Referent za društvene djelatnosti 1,70
7. Referent općih poslova 1,60
8. Domar – portir 1,40
9. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije 2,90
10. Viši savjetnik za proračun, financije i unutarnju reviziju 2,70
11. Referent za financijsko poslovanje 1,79
12. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,79
13. Viši stručni suradnik za europske integracije i međunarodnu suradnju 2,60
14. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,40
15. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,40
16. Referent – poljoprivredni redar 1,55
17. Voditelj odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 2,90
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,30
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 2,00
20. Referent – komunalni redar 1,70
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,65
22. Referent za graditeljstvo 1,65
23. Upravitelj Vlastitog pogona 1,80
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,30

 

 

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/10).

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/11-01/21

URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 25. listopada 2011. godine