Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/09) članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

1. javne ceste (prema odredbama Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11)

Članak 2.

U članku 32. :
– stavak 1. iza riječi Gaja briše se točka i dodaje:
– Ulici Nikole Šubića Zrinskog,
– Ulici Marina Držića,
– Ulici Mate Lovraka,
– Ulici Ruđera Boškovića.
– stavk 2. riječi:
svakim radnim danom brišu se.

Članak 3.

U članku 44 briše se točka iza riječi Rehaka i dodaje:
– u Ulici Augusta Šenoe.
Članak6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/07
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine