Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca

Na temelju članka članka 11. stavak 4. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09), na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca (»Narodne novine« broj 98/2011) od 29. kolovoz 2011. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika
na području Grada Pakraca

I.
Na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 98/2011 od 29. kolovoz 2011. godine , Gradsko vijeće Grada Pakraca (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje prihvatljivom i prihvaća ponudu tvrtke „JAKOVIĆ“ d.o.o. Pakrac, zastupane po direktoru Alanu Jaković , sa sjedištem u Pakracu, Matije Gupca 16 (u nastavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku koncesiju za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.

II.
Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca daje se na rok od 5 (pet) godina.

III.
Visina naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna) godišnje i plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.
Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Pakraca.

IV.
Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.
Korisnik koncesije ne može bez prethodnog odobrenja davatelja koncesije izvršiti promjenu cijena za obavljanje pogrebnih poslova iz ponude (cjenika).
Korisnik koncesije pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog, pisanog računa.

V.
Korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš.

VI.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca da na temelju ove Odluke s korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/11-01/13
URBROJ: 2162-07/01-11-8

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.g.