>

Rješenje o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

Rješenje o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 5. stavak 1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik Grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

I. U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca, za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji će se održati u mjesecu prosincu 2011. godine, imenuju se:

1. Tomislav Petrač dipl.iur., za predsjednika,
2. Krunoslav Kelemen dipl.iur., za zamjenika predsjednika,
3. Zoran Krejči, za člana,
4. Ivica Mateš ing., za člana,
5. Darko Grašar, za člana.

II. Imenovano izborno povjerenstvo: propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, donosi pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci, rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora, brinu za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, imenuju članove biračkih odbora, određuju biračka mjesta, nadziru rad biračkih odbora, obavljaju sve radnje za pripremu i provedbu izbora, objavljuju liste za članove vijeća mjesnog odbora, nadziru pravilnost izborne promidžbe, objavljuju rezultate mjesnih izbora, odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 013-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine