>

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

Temeljem odredbi članka 3. stavak 4. zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje(, članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) i točke 1.1. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, ma 14. sjednici održanoj dana 25, listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

I.
Vatrogasna postrojba DVD-a Pakrac određuje se za središnju vatrogasnu postrojbu s područjem odgovornosti za cijeli Grad Pakrac.

II.
Postrojba iz točke I ove Odluke broji 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 3 profesionalna vatrogasca javne vatrogasne postrojbe kojoj je Grad Pakrac jedan od suosnivača.

III.
Pripadnici postrojbe iz točke I. ove Odluke moraju ispunjavati uvjete propisane odredbom članka 21. i 22. zakona o vatrogastvu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214/01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine