Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam Gordana Kurjak, na vlastiti zahtjev.

Članak 2.
Za člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam imenuje se Dalibor Grašar iz Dragovića.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine