Odluka o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

Na temelju odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

O D L U K U
o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

I
Uvodi se mjera ograničavanja korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Grada Pakraca, počevši od 13. rujna 2011. godine, a sve iz razloga dugotrajne suše, odnosno smanjenog dotoka vode na vodozahvatu „Šumetlica“.

II
Mjeru ograničavanja iz točke 1. ove Odluke provesti će isporučitelj vode „Komunalac“ d.o.o. Pakrac sukladno tehničkim mogućnostima vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o ravnomjernom rasporedu, te ako je moguće da nitko ne ostane konstantno bez vode duže od 24 sata.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do normalizacije stanja u javnom vodoopskrbnom sustavu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

IV
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 363-02/11-01/14
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec.
U Pakracu, 12. rujna 2011. godine