Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana kolovoza 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/10) u članku 3. riječi:

„Stjepan Nezić, za člana“ mijenjaju se i glasi:
Josip Bartoluci, za člana“.

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-11-02

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine