Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu, te Plan rada za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Akti iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/05
URBROJ: 2162-04/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.