Zaključak o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora

1. Obavljanje komunalnih djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta putem ugovora za niže navedene djelatnosti, povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima kako slijedi:
a. nabavka soli za ceste za potrebe zimske službe, Autoprijevoznik Vlado Amić iz Badljevine,
b. radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, „Frivanto“ Prekopakra,
c. izrada vertikalne prometne signalizacije, „Pismorad“ d.d. Zagreb,
d. radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije, „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod,
e. radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa, „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod,
f. materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova, „Kamen Sirač“ d.d. Sirač,
g. radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova, „Frivanto“ Prekopakra.
2. Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-07

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.